FB Twitter

นโยบายการจัดส่งสินค้า

นโยบายการจัดส่งสินค้า

ภายในราชอนาจักรไทย

การจัดส่งแบบมาตรฐาน

สำหรับคำสั่งซึ้อเพื่อจัดส่งไปภายในราชอนาจักรไทย ตามมาตรฐานแล้ว Sarapeeshop.com จะทำการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมในการจัดส่งราคามาตราฐานที่ 80 บาท (ณ วันที่ 29 ส.ค. 2561) หรือค่าธรรมเนียมการจัดส่งฟรีตามจำนวนยอดสั่งซื้อที่ได้ตกลงไว้ก่อนหน้านี้ และอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การส่งสินค้าโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน หลังจากทำการสั่งซื้อและทำการจ่ายเงินแล้วสินค้าจะถูกจัดส่งภายใน 5 – 7 วันทำการถัดไป ในกรณีที่ทำการสั่งซื้อก่อน 4 โมงเย็น ยกเว้นหากทำการสั่งซื้อหลัง 4 โมงเย็นและสำหรับจัดส่งไปยังพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่พิเศษ จะเพิ่มวันจัดส่งอีก 2 – 3 วันทำการ

การจัดส่งแบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS

สำหรับการจัดส่งแบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS สำหรับคำสั่งซึ้อเพื่อจัดส่งไปภายในราชอนาจักรไทย จะมีค่าธรรมเนียมในการจัดส่งราคามาตราฐานที่ 80 บาท (ณ วันที่ 29 ส.ค. 2561) หรือค่าธรรมเนียมการจัดส่งฟรีตามจำนวนยอดสั่งซื้อที่ได้ตกลงไว้ก่อนหน้านี้ และอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การส่งสินค้าโดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS หลังจากทำการสั่งซื้อและทำการจ่ายเงินแล้วสินค้าจะถูกจัดส่งภายใน 2 – 5 วันทำการถัดไป ในกรณีที่ทำการสั่งซื้อก่อน 4 โมงเย็น ยกเว้นหากทำการสั่งซื้อหลัง 4 โมงเย็นและสำหรับจัดส่งไปยังพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่พิเศษ จะเพิ่มวันจัดส่งอีก 2 – 3 วันทำการ

การจัดส่งแบบด่วนพิเศษ Kerry Express

สำหรับการจัดส่งแบบด่วนพิเศษ Kerry Express สำหรับคำสั่งซึ้อเพื่อจัดส่งไปภายในราชอนาจักรไทย ค่าธรรมเนียมการจัดส่งขึ้นอยู่กับนำ้หนักของพัสดุโดยค่าธรรมเนียมการจัดส่งจะมีการสื่อสารตามเงื่อนใขกับเจ้าหน้าที่ ราคาค่าธรรมเนียมการจัดส่งจะต้องมีการตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้จัดส่ง ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การส่งสินค้าโดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ Kerry Express หลังจากทำการสั่งซื้อและทำการจ่ายเงินแล้วสินค้าจะถูกจัดส่งภายใน 2 – 5 วันทำการถัดไป ในกรณีที่ทำการสั่งซื้อก่อน 4 โมงเย็น ยกเว้นหากทำการสั่งซื้อหลัง 4 โมงเย็นและสำหรับจัดส่งไปยังพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่พิเศษ จะเพิ่มวันจัดส่งอีก 2 – 3 วันทำการ

ข้อกำหนดอื่นๆ

กรณีสำหรับการจัดซื้อสินค้าหลายชิ้น พัสดุอาจมีการจัดส่งออกหลายชิ้นขึ้นอยู่กับความพร้อมในการจัดส่งของสินค้าของแต่ละชิ้น ซึ่งค่าธรรมเนียมในการจัดส่งจะคิดในราคาตามมาตรฐานที่ได้ตกลงใว้ก่อนหน้าเท่านั้น

สำหรับสินค้าบางรายการที่มีขนาดใหญ่ หรือน้ำหนักมาก อาจมีค่าจัดส่งเพิ่มเป็นพิเศษตามที่ระบุเอาไว้ในรายละเอียดของสินค้านั้นๆ

หมายเหตุ: พื้นที่ห่างไกล คือ พื้นที่เกาะ พื้นที่ห่างไกลตัวเมือง และ พื้นที่พิเศษ คือ จังหวัด นราธิวาส ยะลา ปัตตานี

สำหรับคำถามอื่นๆเรื่องการจัดส่งสินค้า กรุณาติดต่อเราทางอีเมล sarapee@live.com หรือทางแบบฟอร์มติดต่อ